Prev. | 
KEGG Orthology K11883
Orthology Name NOB1
Definition RNA-binding protein NOB1
Links

KEGG orthologyHuman NOB1 - NIN1 (RPN12) binding protein 1 homolog (ART-4|MST158|MSTP158|NOB1P|PSMD8BP1)
Mouse Nob1 - NIN1/RPN12 binding protein 1 homolog (1700021I09Rik|ART-4|Nob1p|Psmd8bp1)
S. pombe SPAC1486.09 - putative ribosome biogenesis protein Nob1 (-)

2020.07.11

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl