Prev. | 
KEGG Orthology K04524
Orthology Name APOE
Definition apolipoprotein E
Featured content Alzheimer disease
Links

KEGG orthologyHuman APOE - apolipoprotein E (AD2|APO-E|ApoE4|LDLCQ5|LPG)
Mouse Apoe - apolipoprotein E (AI255918|Apo-E)

2019.05.17

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl