Prev. | 
KEGG Orthology K21092
Orthology Name
Definition
Links

KEGG orthologyHuman CCL14 - C-C motif chemokine ligand 14 (CC-1|CC-3|CKB1|HCC-1|HCC-1(1-74)|HCC-1/HCC-3|HCC-3|MCIF|NCC-2|NCC2|SCYA14|SCYL2|SY14)

2021.03.25

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl