Prev. | 
KEGG Orthology K19882
Orthology Name
Definition
Links

KEGG orthologyHuman NOTUM - notum, palmitoleoyl-protein carboxylesterase (hNOTUM)

2021.03.25

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl