Prev. | 
KEGG Orthology K10045
Orthology Name CGB
Definition chorionic gonadotropin, beta polypeptide
Links

KEGG orthologyHuman CGB3 - chorionic gonadotropin subunit beta 3 (CGB|CGB5|CGB7|CGB8|hCGB)
Human CGB5 - chorionic gonadotropin subunit beta 5 (CGB|HCG|hCGB)
Human CGB7 - chorionic gonadotropin subunit beta 7 (CG-beta-a|CGB6)
Human CGB8 - chorionic gonadotropin subunit beta 8 (-)

2021.03.25

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl