Prev. | 
KEGG Orthology K07828
Orthology Name NRAS
Definition GTPase NRas
Featured content Apoptosis
Featured content Axon guidance
Links

KEGG orthologyHuman NRAS - NRAS proto-oncogene, GTPase (ALPS4|CMNS|N-ras|NCMS|NRAS1|NS6)
Mouse Nras - neuroblastoma ras oncogene (AV095280|N-ras)

2022.03.15

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_210509.pl