Prev. | 
KEGG Orthology K07827
Orthology Name KRAS, KRAS2
Definition GTPase Kras
Featured content Apoptosis
Featured content Axon guidance
Links

KEGG orthologyHuman KRAS - KRAS proto-oncogene, GTPase ('C-K-RAS|C-K-RAS|CFC2|K-RAS2A|K-RAS2B|K-RAS4A|K-RAS4B|K-Ras|K-Ras 2|KI-RAS|KRAS1|KRAS2|NS|NS3|OES|RALD|RASK2|c-Ki-ras|c-Ki-ras2)
Mouse Kras - Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog (AI929937|K-Ras|K-Ras 2|K-ras|Ki-ras|Kras-2|Kras2|c-K-ras|c-Ki-ras|p21B|ras)
S. pombe ras1 - GTPase Ras1 (ste5)

2022.03.15

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_210509.pl