Prev. | 
KEGG Orthology K01952
Orthology Name PFAS, purL
Definition phosphoribosylformylglycinamidine synthase [EC:6.3.5.3]
Links

KEGG orthologyHuman PFAS - phosphoribosylformylglycinamidine synthase (FGAMS|FGAR-AT|FGARAT|GATD8|PURL)
Mouse Pfas - phosphoribosylformylglycinamidine synthase (FGAR amidotransferase) (4432409B16Rik|FGAMS|FGAR-AT|FGARAT|Gm18|PURL|Sofa)
S. pombe ade3 - putative phosphoribosylformylglycinamidine synthase Ade3 (min11)

2020.07.11

KoDic_RDB_170622.tsv - GNP_filter_Kxxxxx_html_v2_190515.pl